fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rijnmond Afbouw

Artikel 1: Definities
1.1 Rijnmond Afbouw: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77450507.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Rijnmond Afbouw een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.3 Overeenkomst: de tussen Rijnmond Afbouw en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Rijnmond Afbouw.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Rijnmond Afbouw en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Rijnmond Afbouw zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
3.2 Rijnmond Afbouw kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Rijnmond Afbouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rijnmond Afbouw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Rijnmond Afbouw aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
5.2 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Rijnmond Afbouw is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Rijnmond Afbouw afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met

het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

6.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rijnmond Afbouw beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst, althans dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 Rijnmond Afbouw is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4 Rijnmond Afbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rijnmond Afbouw is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7: Reclamaties 7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Rijnmond Afbouw.

7.2 Indien een klacht gegrond is, zal Rijnmond Afbouw de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht 8.1 Rijnmond Afbouw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rijnmond Afbouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rijnmond Afbouw niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen 9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rijnmond Afbouw partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 9.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 10: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 10.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Rijnmond Afbouw. 10.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 11.1 Alle door Rijnmond Afbouw geleverde zaken blijven eigendom van Rijnmond Afbouw totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Rijnmond Afbouw gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 12: Garantie 12.1 Rijnmond Afbouw garandeert dat de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 12.2 De onder artikel 12.1 genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering en/of voltooiing van de werkzaamheden. 12.3 Indien de door Rijnmond Afbouw geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden niet voldoen aan deze garanties, zal Rijnmond Afbouw de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het gebrek, naar keuze van Rijnmond Afbouw, vervangen of herstellen.

Artikel 13: Geheimhouding 13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14: Intellectuele eigendom 14.1 Rijnmond Afbouw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Rijnmond Afbouw heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Annulering 15.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Rijnmond Afbouw op vergoeding van de winstderving en overige schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 16: Opschorting en ontbinding 16.1 Rijnmond Afbouw is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Rijnmond Afbouw goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 16.2 Voorts is Rijnmond Afbouw gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rijnmond Afbouw kan worden gevergd.

Artikel 17: Verzuim en incassokosten 17.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 17.2 Indien Rijnmond Afbouw hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. 17.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 18: Vrijwaring 18.1 De opdrachtgever vrijwaart Rijnmond Afbouw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Rijnmond Afbouw toerekenbaar is. 18.2 Indien Rijnmond Afbouw uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Rijnmond Afbouw zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden.

Artikel 19: Verjaringstermijn 19.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jeg

ens Rijnmond Afbouw in verband met het verrichten van werkzaamheden door Rijnmond Afbouw in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20: Partiële nietigheid 20.1 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 20.2 Rijnmond Afbouw en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 21: Toepasselijkheid op vervolgopdrachten 21.1 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten van de opdrachtgever aan Rijnmond Afbouw, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.